Algemene voorwaarden workshops

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Kim Otten en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 1 - Definities
1. 1 Opdrachtnemer , eenmanszaak (kim Otten | creatief coaching & beeldende kunst) , gevestigd te Zwolle, vertegenwoordigd door Kim Otten.
1.2 De Opdrachtgever: degene die met de Opdrachtnemer de overeenkomst is aangegaan.
1.3 De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.4 De overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

Artikel 2 - Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met de Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3 - werkzaamheden
3.1 De Opdrachtnemer zal voor de opdrachtgever werkzaamheden op het terrein van de kunst- en cultuureducatie verrichten die bestaan uit: een kennismaking (kan ook telefonisch of via mail) , voorbereiding thuis, een workshop en een feedbackgesprek (kan ook telefonisch of via mail) .

Artikel 4 – Duur en omvang
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht de Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever
4.2 Een offerte is niet bindend. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen nog worden aangebracht en zijn slechts geldig indien de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Pas als beide partijen tevreden zijn word er een overeenkomst gesloten
4.3 De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van de overeengekomen Werkzaamheden. In de regel is dat voor 1 dag voor een beperkt aantal uren. De thans overeengekomen werkzaamheden worden op locatie verricht.
4.4 Daarnaast eindigt de overeenkomst:
• als de Opdrachtnemer die dienst weigert of beëindigd;
• door het overlijden van Opdrachtnemer;
• in geval van het door één der partijen toerekenbaar niet nakomen van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen, na schriftelijke ingebrekestelling.
4.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 5 – Inhoud en uitvoering
5.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
5.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.3 Indien de opdracht wordt verricht op de locatie van de Opdrachtgever, faciliteert de Opdrachtgever alle middelen die standaard aanwezig zijn bij de Opdrachtgever en benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.
5.4 Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever.

Artikel 6 - Verhindering
6.1 Bij ziekte of verhindering van Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht worden.
6.2 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende tijdig doorgeven van ziekte of verhindering. Bij ziekte of verhindering van Opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats.

Artikel 7 – Gebruik van materialen en eigendommen
7.1 Opdrachtnemer zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen om de workshop zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en kan zich zo nodig beroepen op artikel 5.2.
7.2 De Opdrachtnemer staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van Opdrachtgever en de toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van een zaal of workshopruimte.
7.3 Opdrachtgever dient binnen zijn locatie zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigendommen en zo nodig voorzorgsmaatregels uit te voeren zodat er minimale kans is op schade (bv.: spullen aan de kant zetten, zeil op de grond, schort of oud T-shirt).
7.4 Indien gewenst door Opdrachtnemer zorgt opdrachtgever voor een veilige en afgesloten opslag van eigendommen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of diefstal aan de eigendommen van Opdrachtnemer wanneer die in een veilige en afgesloten opslag liggen.

Artikel 8 – Vergoeding
8.1 In de vergoeding zijn alle werkzaamheden begrepen, zoals bijv. de tijd voor voorbereiding, overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, de workshop en een feedbackgesprek.
8.2 Indien de Opdrachtnemer reiskosten moet maken om op locatie te komen, mag de Opdrachtnemer hier een vergoeding voor vragen. Deze reiskostenvergoeding moet de Opdrachtnemer vermeld hebben in de offerte.
8.2 De Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 30 dagen te betalen aan de Opdrachtnemer.