Huren en termijnbetalingen

Je kan er ook voor kiezen om een kunstwerk te huren of het in termijnen af te betalen. Een minimale huurperiode van 3 maanden word gehanteerd. Na deze 3 maanden kun je per maand opzeggen, dat kan telefonisch of per mail. Na afloop van deze huurperiode wordt, zonder opzegging de huur steeds stilzwijgend verlengd.
Als je kiest voor een termijnbetaling dan betaal je het aankoop bedrag in 4 keer af. Deze betalingen zullen per maand plaatsvinden. De uiterlijke datums waarop het termijnbedrag betaald moet worden staat geregistreerd op het factuur. Hiervoor zal ook een overeenkomst getekend worden waarin alles word vastgelegd. 

 

Artikel 1. Verhuur kunstwerken 

Kunstenaar verhuurt aan huurder ………. kunstwerk(en) met een totale verkoopwaarde van € ………. en zoals met bijbehorende verkoopwaarde(n) omschreven op de aan dit contract gehechte en door beide partijen ondertekende bijlage. Waarin dit contract 'kunstwerk' staat, wordt voor zover van toepassing mede bedoeld 'kunstwerken'. De huurder plaatst het kunstwerk in de volgende locatie: …………………. en zal het kunstwerk gedurende de huur niet buiten deze locatie brengen zonder uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar. 

Artikel 2. Huurperiode 

Huren minimaal voor 3 maanden. De huur of termijnbetaling gaat in op ………. en is gesloten voor de periode van ………. jaar/ maanden'. Na afloop van deze huurperiode wordt, zonder opzegging de huur steeds stilzwijgend verlengd.

Opzegging van de huur dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor de afloop van de genoemde termijnen.

Artikel 3. Huurprijs 

De huurprijs/termijnbetaling bedraagt €………. per maand en moet per maand bij vooruitbetaling worden voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van de kunstenaar. 

Artikel 4. Gebruik 

De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit geven. Het kunstwerk blijft op de plek zoals genoemd in artikel 1. De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe kunstwerken bestemd zijn.

Artikel 5. Transport 

De kunstenaar/ huurder is verantwoordelijk voor het transport naar de huurder, dat voor rekening geschiedt van kunstenaar/ huurder. Het transport naar de huurder vindt plaats op ………. tussen ………. en ………. uur. 
De kunstenaar/ huurder is na afloop van de huurperiode verantwoordelijk voor het transport naar de kunstenaar, hetgeen voor rekening geschiedt van kunstenaar/ huurder. Het transport vindt plaats op een nader af te spreken tijdstip binnen 2 weken na afloop van de huur, tenzij de huurder het werk inmiddels heeft aangekocht. 
Voor zover de huurder verantwoordelijk is voor het transport zal hij een afdoende transportverzekering afsluiten voor rekening van kunstenaar/ huurder. 

Artikel 6. Schade of vermissing 

De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van de kunstenaar aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen door derden of niet. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder de kunstenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld in artikel 1. 
Indien de huurder in de uitoefening van een bedrijf of als rechtspersoon het kunstwerk huurt, is de huurder verplicht het gehuurde kunstwerk te verzekeren tegen schade, brand en diefstal. De huurder zal ervoor zorgdragen dat de kunstenaar zo spoedig mogelijk een kopie van de polisvoorwaarden ontvangt. 
De kunstenaar zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan personen of schade aan eigendommen van de huurder die ontstaat ten gevolge van het in gebruik hebben van kunstwerken. 

Artikel 7. Koopoptie 

De huurder heeft het recht het kunstwerk in aansluiting op een huurperiode aan te kopen. Bij een dergelijke aankoop ontvangt de huurder de volgende korting op de verkoopwaarde (excl. BTW): a) Bij aankoop na 3 maanden huur: een korting van 5%. b) Bij aankoop na 6 manden huur: een korting van 10%. c) Bij aankoop na 9 maanden huur of meer: een korting van 15%. Indien de huurder van dit optierecht gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk aan de kunstenaar kenbaar te maken uiterlijk 1 maand voor afloop van een huurperiode. In dat geval is het aangekochte kunstwerk vanaf het moment van afloop van de huurperiode in alle opzichten geheel voor rekening en risico van de huurder. Deze zal niettegenstaande eventuele waardevermindering, beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, verplicht zijn tot nakoming van alle voor hem uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 8. Auteursrecht 

De kunstenaar behoudt als maker, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op zijn kunstwerk.  Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/ of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van de kunstenaar. 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging 

De kunstenaar heeft het recht deze huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en haar kunstwerken terug te eisen in alle gevallen waarin:  Bij een ontbinding op één of meer van bovengenoemde gronden heeft de huurder geen recht op restitutie van huurvergoeding, onverminderd het recht van de kunstenaar op volledige schadevergoeding.